AMIRALITETSPLATSEN TÄVLINGSPROGRAM

Uppdraget var att arbeta fram ett tävlingsprogram för Amiralitetsplatsen i Karlskrona. Uppdragsgivare var Fortifikationsverket och processen skedde i dialog med Sveriges Arkitekter, Statens Fastighetsverk, Karlskrona kommun med flera intressenter.

Syftet var att göra Amiralitetsplatsen med omgivningar till en värdig plats i staden Karlskrona, samt att skapa en attraktiv entréplats till Örlogshamnen och Skeppsgossekasernen. En allmän arkitekttävling framstod som det bästa sättet att allsidigt belysa och inhämta de starkaste idéerna till lösning av den komplexa problematiken.

Tävlingsområdet sträckte sig från Alamedan i norr till vattnet i Örlogshamnen i söder. Området utgör en del av den historiska huvudaxeln genom staden. Avgränsningen mot öster och väster var i huvudsak bebyggelsens fasader mot Amiralitetsparken.

Hela tävlingsområdet omfattas av riksintresse för kulturmiljövård och ingår i världsarvet Karlskrona. Örlogshamnen är riksintresse för totalförsvaret. Flera av byggnaderna inom tävlingsområdet är klassade som Statligt byggnadsminne.

Tävlingsuppgiften bestod av att skapa en attraktiv entréplats till Örlogshamnen och Skeppsgossekasernen, gestalta vaktfunktionen och den fysiska gränsen mellan militär och civil del, föreslå trafik- och parkeringslösning, gestalta ett besökscentrum till Örlogshamnen, föreslå en gestaltning av en byggnadsvolym inom den militära delen, samt att utveckla parkmiljön.

 
Arkitekttävlingen fick stort intresse och ett 40-tal tävlingsförslag lämnades in.