STADSMARINA

Uppdraget från Karlskrona kommun var att arbeta fram ett Gestaltningsprogram och underlag till kommande detaljplan för Stadsmarina i centrala Karlskrona. Syftet är att utveckla småbåts- och gästhamn till en attraktiv marina, med kajpromenader, plats för affärsverksamhet med marin anknytning, hamnkontor, restaurang, kafé, samlingspunkter, mm.

 

Gestaltningsprogrammet beskriver och ger ramar för gestaltningsmässiga kvaliteter som byggnadsplaceringar, - höjder, gaturum, platsbildningar, gångstråk, siktlinjer och bryggor. Det ger även riktlinjer för arkitekturen, gestaltning och exempel på materialval.

Gestaltningsprogrammet har tjänat som stöd i den efterföljande detaljplane- och bygglovsprocessen för att säkra kvaliteter.

Som en första etapp uppfördes kontorshuset Skeppsbron. Ytterligare ett kontorshus är planerat att byggas intill detta.

En markanvisningstävling är genomförd för resterande byggrätter, där Klaffen är den första byggnaden som uppförs.

 

Gestaltningsprogrammet har legat till grund för den utveckling som nu har startat och genomförs i Stadsmarinan.

Staden kommer att möta havet och en helt ny entré till staden håller på att skapas.